اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فریبرز عباسی

آبیاری و زهکشی استاد، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

fariborzabbasiatymail.com

سردبیر

ابوالفضل گلشن تفتی

علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی استادیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

golshan_taatyahoo.com

مدیر داخلی

فرزاد آزادشهرکی

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت استادیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

farzad_shahrekianatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سعید مینایی

مهندسی بیوسیستم استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

minaeeatmodares.ac.ir

یزدان مرادی

علوم و صنایع غذایی گرایش فرآوری آبزیان دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

ymoradyatyahoo.com

مهدی کریمی

علوم و صنایع غذایی گرایش فناوری غلات دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

mahdikarimi753atyahoo.com

ندا مفتون آزاد

علوم و صنایع غذایی گرایش فناوری های پس از برداشت دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

nedamaftoonazadatgmail.com

امیر رضا صفائی

علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

amirrezasafaeiatgmail.com

حسین قنواتی

میکروبیولوژی صنعتی استادیار، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

ghanavatihatabrii.ac.ir

فرزاد آزادشهرکی

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت استادیار، مؤسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

farzad_shahrekianatyahoo.com

عباس نوروزی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

anorozi66atyahoo.com

رضا فامیل مؤمن

مهندسی فرآیند تولیدات کشاورزی مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

rmomenatyahoo.com

زهرا جلیلی مقدم

باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغی سرپرست دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

z.jalilimoghadamatyahoo.com

حسن اختیارزاده

دامپزشکی گرایش بهداشت و کنترل مواد غذایی رئیس گروه بهداشت اماکن طیور، آبزیان و زنبور عسل سازمان دامپزشکی کشور

hassan49atgmail.com