فرایند پذیرش مقالات

- سردبیر مجله بلافاصله پس از دریافت مقاله، آن را برای تعیین ارزش انتشاراتی (داوری مقدماتی) به یکی از اعضاء هیأت تحریریه (دبیر تخصصی) ارسال می ­کند. چنان که مقاله در این مرحله مورد پذیرش قرار نگیرد، بررسی آن متوقف می­ شود. در صورت مثبت بودن نظر دبیر تخصصی مبنی بر دارا بودن ارزش انتشاراتی، مراحل بعدی شروع می‌شود. مدت زمان داوری اولیه مقاله، دو هفته است.

- کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول مقاله صورت می گیرد.

- هیأت تحریریه در رد و یا قبول مقاله و اعمال هرگونه اصلاحات مجاز است.