اصول اخلاقی انتشار مقاله

- مسئولیت صحت مطالب علمی ارائه شده در مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) است.

- مقاله ارسالی به این مجله نباید قبلاً در مجله دیگری اعم از خارجی یا داخلی چاپ شده باشد. همچنین مقاله ارسالی در طی مدت بررسی نباید به مجله دیگری برای بررسی و چاپ ارائه شود.  

- دفتر مجله در قبول یا رد، ویرایش، تلخیص یا اصلاح  مقاله دریافتی آزاد است.

- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ­گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.

- حذف، اضافه کردن یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات، پس از طی مراحل داوری مجاز نیست.

- مقاله ارسالی توسط دانشجویان باید با تأئید استاد مربوطه به اطلاع دفتر مجله برسد.